• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

 • Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

 • Saturday, 10 March 2018, 12:04:11 AM
 • Bài viết liên quan:

  Dịch công chứngdịch thuật công chứngdịch công chứng hà nộidịch công chứng tphcmdịch vụ dịch thuậtdịch thuật hà nộicông ty dịch thuật

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Dịch vụ báo cáo tài chính quận 1 -  chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

  (Số: ……………./HĐTNOTM)

   

  Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm …….., Tại ……………………………………………Chúng tôi gồm có:

  BÊN CHO THUÊ (BÊN A): 

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….......

  Điện thoại: ……………………………………………....... Fax: ……………………………………………...........

  Mã số thuế: …………………………………………….......……………………………………………..................

  Tài khoản số: ……………………………………………... Mở tại ngân hàng: ……………………………………

  Do ông (bà): …………………………………………….......…………………………………………….................

  Chức vụ: …………………………………………….......……………………………………………. làm đại diện.

  Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại...........................

  BÊN THUÊ (BÊN B): 

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….......

  Điện thoại: ……………………………………………....... Fax: ……………………………………………...........

  Mã số thuế: …………………………………………….......……………………………………………..................

  Tài khoản số: ……………………………………………... Mở tại ngân hàng: ……………………………………

  Do ông (bà): …………………………………………….......…………………………………………….................

  Chức vụ: …………………………………………….......……………………………………………. làm đại diện.

  Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại............................

   

  Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

   

  ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

  1.1. Bên A cho bên B thuê: ............................................................................................................

  Tại: ..............................................................................................................................................

  Để sử dụng vào mục đích: .............................................................................................................

  1.2. Quyền sở hữu của bên A đối với nhà ở theo .........................................................., cụ thể như sau:

  a) Loại nhà ở (ghi rõ biệt thự hoặc căn hộ hoặc nhà riêng lẻ): .........................................................

  b) Địa chỉ nhà ở: ...........................................................................................................................

  c) Tổng diện tích sàn nhà ở là: ............... m2; diện tích đất gắn liền với nhà ở là: .......... m2 (sử dụng chung là: ......... m2; sử dụng riêng là: .......... m2).

  d) Trang thiết bị gắn liền với nhà ở: ...............................................................................................

  Nguồn gốc sở hữu......................................................................................................................

  eNhững hạn chế về quyền sở hữu nhà ở (nếu có): ......................................................................

   

  ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

  2.1. Giá cho thuê nhà ở  là ...................................................... đồng Việt Nam/01 tháng (hoặc 01 năm).

  (Bằng chữ: ........................................................................................................................................).

  Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà ở và các khoản thuế mà Bên A phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

  2.2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên B thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan cung cấp dịch vụ khác.

  2.3. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức ………………………….

  2.4. Thời hạn thanh toán: Bên B trả tiền thuê nhà vào ngày .......... hàng tháng.

   

  ĐIỀU 3: THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN VÀ THỜI HẠN THUÊ NHÀ Ở

  3.1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày ........... tháng .......... năm .............

  3.2. Thời hạn cho thuê nhà ở là .......... năm (......... tháng), kể từ ngày ............ tháng ........... năm ............ đến ngày ....... tháng ...... năm ............

   

  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  4.1. Quyền của bên A:

  aYêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thỏa thuận đã cam kết;

  bYêu cầu bên B có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra (nếu có);

  cYêu cầu bên B thanh toán đủ số tiền thuê nhà (đối với thời gian đã thuê) và giao lại nhà ở trong các trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

  dBảo trì, cải tạo nhà ở;

  eĐơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

  Không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

  Sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thoả thuận;

  Cố ý làm hư hỏng nhà ở cho thuê;

  Sửa chữa, cải tạo, đổi nhà ở đang thuê hoặc cho người khác thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê nhà ở;

  Làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục.

  fYêu cầu bên B trả lại nhà khi chấm dứt hợp đồng thuê theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này;

  gCác quyền khác do hai bên thỏa thuận (nhưng không được trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội):             

  4.2. Nghĩa vụ của bên A:

  aGiao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

  bThông báo cho bên B biết các quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  cBảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà ở trong thời hạn thuê nhà;

  dTrả lại số tiền thuê nhà mà bên B đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

  eBảo trì, quản lý nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở;

  fHướng dẫn, đề nghị bên B thực hiện đúng các quy định về quản lý nhân khẩu;

  gĐơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở thì phải thông báo cho bên B biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  hĐơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy định tại mục g khoản 4.2 Điều này, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  iCác nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  5.1. Quyền của bên B:

  a) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) theo đúng thỏa thuận tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

  b) Yêu cầu bên A sửa chữa kịp thời các hư hỏng về nhà ở;

  c) Yêu cầu bên A trả lại số tiền thuê nhà mà bên B đã nộp trước trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn;

  d) Được đổi nhà ở đang thuê với người khác hoặc cho thuê lại (nếu có thỏa thuận);

  e) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với bên A trong trường hợp có thay đổi về chủ sở hữu nhà ở;

  fBên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:

  Không sửa chữa nhà ở khi nhà ở có hư hỏng nặng;

  Tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thoả thuận;

  Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

  g) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận.......................................................................................

  5.2. Nghĩa vụ của bên B:

  a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng;

  b) Sử dụng nhà ở đúng mục đích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng do mình gây ra;

  c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

  d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại, trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý;

  e) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

  f) Giao lại nhà và thanh toán đủ cho Bên cho thuê số tiền thuê nhà còn thiếu trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này.

  gĐơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  h) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy định tại mục g khoản 5.2 Điều này, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  i) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của hai bên.........................................................................

   

  ĐIỀU 6: CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

  Bên hoặc Bên A không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra.

   

  ĐIỀU 7: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ Ở

  7.1. Trường hợp bên A chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  Trường hợp không có người thừa kế theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu nhà nước và bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng.

  7.2. Trường hợp bên A chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  7.3. Khi bên chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đã cùng ở với bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

   

  ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

  Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau:

  8.1. Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn mà các bên không thỏa thuận ký tiếp; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên thông báo cho bên Bbiết việc chấm dứt hợp đồng.

  8.2. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

  8.3. Nhà ở cho thuê không còn;

  8.4. Nhà ở cho thuê hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  8.5. Bên chết mà không có người đang cùng sinh sống;

  8.6. Khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  9.1. Bên A cam kết nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên B.

  9.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà ở thuê.

  9.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

  9.4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  9.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………

   

  ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 11: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

  11.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

  11.2. Hợp đồng này được lập thành ..... bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ .... bản, .... bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có) và .... bản lưu tại cơ quan thuế (các bên có thể thỏa thuận lập thêm hợp đồng bằng tiếng Anh)./.

   

                      BÊN CHO THUÊ                                              BÊN THUÊ

  (Ký tên, đóng dấu và họ tên, chức vụ của người ký)             (Ký tên, họ tên)

   

   

  PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có nhà cho thuê:

  - Về giấy tờ sở hữu nhà ở: ……………………………………………………………………………………

  - Về hiện trạng nhà ở…………………………………………………………………………………………

  Chủ sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………….

  Loại nhà……………………………………………………………………………………………………..

  Diện tích: ……………………………………………………………………………………………………..

  Thuộc: ………………………………………………………………………………………………………..

  Nhà ở ổn định, không có tranh chấp: …………………………………………………………………….

  - Về điều kiện cho thuê nhà ở: Thuộc trường hợp được cho thuê nhà ở quy định tại ……………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………

   

                                                                    ..................., ngày ….. tháng ….. năm …….

                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                         (Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)

   

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Hôm nay, ngày ......... tháng .......... năm ......... (Bằng chữ: ..................................................................)

  tại ..................................................., tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........................................., tỉnh/thành phố .........................................................................

   

  CÔNG CHỨNG:

  - Hợp đồng thuê nhà ở được giao kết giữa bên A là ...................................... và bên B là ...................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

  - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  - Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:

  Bên A ...... bản chính;

  Bên B ....... bản chính;

  Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

   

                                                                                                          CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                                                 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Ghi chú:

  (1) Việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng này được quy định tại Điều 93 Luật nhà ở năm 2005 và Điều 63 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở;

  (2) Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại được quy định tại Điều 34 Luật nhà ở năm 2005;

  (3) Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch được quy định tại Điều 91 Luật nhà ở năm 2005;

  (4) Giá cho thuê nhà ở  được quy định tại Điều 99 Luật nhà ở năm 2005;

  (5) Trường hợp hai bên thỏa thuận thanh toán một lần hoặc theo từng đợt thì cần ghi rõ trong hợp đồng.

  Bạn có thể tham khảo thêm link: http://hoiluatgia.vn/ để biết thêm về những quy định của pháp luật và một số mẫu đơn từ hữu ích cho cuộc sống hiện đại.

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngữ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu dịch thuật khắt khe, đa ngôn ngữ trên thị trường Dịch thuật Hà Nội - Dịch thuật TP HCM (Sài Gòn) cũng như thị trường trong cả nước. Trân trọng được phục vụ Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Anh... là những dịch vụ cấp thiết đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp... hiện nay, vì tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

  - Dịch tiếng Pháp Dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp: Dịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội - TP HCM, Dịch công chứng tiếng Pháp lấy nhanh, lấy gấp trong ngày...

  Dịch tiếng Hàn - Dịch công chứng tiếng Hàn: Dịch thuật HANU với đội ngũ chuyên gia tiếng Hàn hàng đầu sẽ đem đến cho Quý khách những dịch vụ biên - phiên dịch tiếng Hàn Quốc uy tín, chất lượng nhất.

  Dịch tiếng Trung - Dịch công chứng tiếng Trung: Dịch thuật tiếng Trung chuẩn xác nhất tại Hà Nội. Nhận biên phiên dịch tiếng Trung tất cả các lĩnh vực hợp đồng kinh tế, văn hóa giáo dục, công nghệ kỹ thuật...

  - Dịch tiếng Campuchia - Dịch thuật tiếng CampuchiaBạn muốn Dịch thuật tài liệu sang tiếng Campuchia? Bạn muốn tìm một dịch vụ Dịch thuật Campuchia có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng ...

   

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®