• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  • Hỗ trợ online

  • Quảng cáo left

  • Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  • Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

  • Friday, 12 May 2017, 10:47:38 AM
  • Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

    Theo quy định của Điều 173 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 thì thời hạn của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài tối đa là 2 năm (hai năm), hết thời hạn ghi trên giấy phép lao động người sử dụng lao động nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động và thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần cũng không quá 2 năm.

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®