• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN VỢ CHỒNG

 • Mẫu phân chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn, VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN VỢ CHỒNG

 • Thursday, 01 February 2018, 09:10:47 PM
 •  

  Mẫu phân chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn, VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN VỢ CHỒNG

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  VĂN BẢN THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN VỢ CHỒNG

  ---oOo---

  Tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là:

  • Họ tên Ông                            :            

  Ngày tháng năm sinh                                   :          

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an ………….

  Thường trú tại                                   :          

  • Và vợ là bà                            :          

  Ngày tháng năm sinh                                   :          

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an …………..

  Thường trú tại                                   :          

  Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ……ngày …….do Ủy ban nhân dân phường …….   cấp.

  Nay chúng tôi thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

  1. Căn nhà số: …………………thành phố Hồ Chí Minh, theo:

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……………

  - Tờ khai lệ phí trước bạ ngày ……………

  do vợ/chồng  tôi là ông/bà .................. mua hoàn toàn bằng tiền riêng (do được tặng cho riêng hay thừa kế riêng). Tôi không có bất cứ sự đóng góp nào đối với việc mua tài sản nêu trên;

  2. Ông/bà ……..….là chủ sở hữu tài sản nêu trên và được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật, tôi thỏa thuận không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào;

  3. Việc thỏa thuận nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc lập thỏa thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

  4. Những thông tin về nhân thân trong  thỏa thuận này là đúng sự thật;

  5. Văn bản thỏa thuận này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

  6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

               Chúng tôi đã đọc văn bản thỏa thuận về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

           Vợ                                                                                  Chồng

  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                   (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   

   

   

              LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày _____tháng _____năm …….. (Ngày ___________________tháng _______________________năm hai ngàn …………..).

  Tại trụ sở Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh, số 25/5 đường        Hoàng Việt , phường 4 , quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

  Tôi,                 , Công chứng viên, Phòng Công chứng số 4  thành phố

  Hồ Chí Minh.

   

  CHỨNG NHẬN

                                      Văn bản thỏa thuận này do

  • Họ tên Ông                            :            

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an ………….

  • Và vợ là bà                            :          

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an ………..

  tự nguyện lập;

  • Các bên tham gia Văn bản hoàn toàn tự nguyện và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến việc công chứng hợp đồng, đồng thời cam đoan thực hiện công việc đã thỏa thuận trong Văn bản;
  • Tại thời điểm công chứng, các bên tham gia hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  • Mục đích, nội dung của Văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Chữ ký (dấu điểm chỉ) trong hợp đồng là chữ ký (dấu điểm chỉ) của các bên tham gia ;
  • Đối tượng của hợp đồng có thật vào thời điểm các bên tham gia, ký kết Văn bản                                                                                    

  Công chỨng viên

  Số công chứng:

  Quyển số  :            TP/CC-SCC/TK

   

                                                            

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®