• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

 • VĂN BẢN THỎA THUẬN  CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG, Mẫu Phân chia tài sản chung vợ chồng

 • Thursday, 01 February 2018, 09:11:51 PM
 •  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

  VĂN BẢN THỎA THUẬN

  CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

   

              Tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

   

  • Ông                              :

  Sinh năm                                 :

  Chứng minh nhân dân số       :                       cấp ngày    tại CA TP.HCM

  Hộ khẩu thường trú:               :  ,

  •  Bà                                : 

  Sinh năm                                 :

  Chứng minh nhân dân số       :                       cấp ngày    tại CA TP.HCM

  Hộ khẩu thường trú:               :  ,

   

  Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp.

              Nay vì lý do:   …………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

             

              Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

   

  ĐIỀU 1

  PHÂN CHIA TÀI SẢN  LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

              Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:

  1. Căn nhà tọa lạc tại số                    đường             phường            quận                theo các chứng tờ sở hữu do cơ quan thẩm quyền cấp gồm:

  -

  -

  -

              Bằng Văn bản này chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau:

  1.  Toàn bộ (một phần) căn nhà tọa lạc tại số: ………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………...

              Như vậy sau khi thỏa thuận này được phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận:

  Toàn bộ (một phần) căn nhà tọa lạc tại số: ………………………………………....... hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ông (bà) ………………………………………………….

  Ông (bà) ………………………………… được toàn quyền liên hệ với cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

  Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

   

  ĐIỀU 2

  PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA

  …………………………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………………...

  …………………………………………………………………………………………………...

   

  ĐIỀU 3

  CÁC THỎA THUẬN KHÁC

  1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc quyền sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ, chồng;

  3. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

  4. Các tài sản chung còn lại không được thỏa thuận chia là tài sản chung của vợ, chồng;

   

  ĐIỀU 4

  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

                          Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

  2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

  3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu  nếu có sở sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

  4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

  5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

  6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

               

  ĐIỀU 5

  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

  2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng được tính từ ngày ............................... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của ...... ………………………………… và trước khi đăng ký;

  3. Chúng tôi đã tự đọc văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

   

                          Người vợ                                                                   Người chồng

              (Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)                   (Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

              LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày …… tháng …… năm 2012 (Ngày …………………… tháng …………………… năm hai ngàn mười hai).

  Tại trụ sở Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh , số 25/5 đường Hoàng Việt , phường  4 , quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

  Tôi,                                          , Công chứng viên Phòng Công chứng số 4 TP.HCM.

   

  CHỨNG NHẬN

  Văn bản chia tài sản chung vợ chồng là căn nhà số : 90L/1 khu phố 3, phường Hiệp Thành , quận 12 TP.HCM này do:

   

   

  • Ông                              : 

  Chứng minh nhân dân số       :  cấp ngày    tại CA TP.HCM

  • Bà                                 : 

  Chứng minh nhân dân số       :  cấp ngày    tại CA TP.HCM

  đã lập;

  • Các bên tham gia Văn bản hoàn toàn tự nguyện và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến việc công chứng hợp đồng, đồng thời cam đoan thực hiện công việc đã thỏa thuận trong Văn bản;
  • Tại thời điểm công chứng, các bên tham gia hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  • Mục đích, nội dung của Văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Chữ ký (dấu điểm chỉ) trong hợp đồng là chữ ký (dấu điểm chỉ) của các bên tham gia ;
  • Đối tượng của hợp đồng có thật vào thời điểm các bên tham gia, ký kết Văn bản                                                                                           

  Công chỨng viên

  Số công chứng:

  Quyển số  :            TP/CC-SCC/TK

   

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®