• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

 • THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG, thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

 • Thursday, 01 February 2018, 09:11:45 PM
 •  

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  THỎA THUẬN

  NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

   

  Chúng tôi ký tên dưới đây:

  •       Vợ                               :          

  Sinh năm                                 :

  Chứng minh nhân dân số       :……………..do CA         cấp ngày

  Thường trú                             :                      

  •       Chồng                         :          

  Sinh năm                                 :

  Chứng minh nhân dân số       :……………..do CA         cấp ngày

  Thường trú                             :                      

  Chúng tôi đã kết hôn từ ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Chúng tôi xác nhận, Ông/bà . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . có tài sản riêng là:

              Căn nhà toạ lạc tại số:. . . . . . . . . . . . . .đường. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .phường (xã). . . . . . . . . . . . . .quận (huyện). . . . . . . . . . . . . .do được (thừa kế, tặng cho,...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

  Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:

  1. Ông/bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số:. . . . . . . . . . . . .   đường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . phường (xã). . . . . . . . . . . . . . quận (huyện). . . . . . . . . . . . . .  . . .

  vào khối tài sản chung của vợ chồng.

  Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên,

  Ông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và Bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật.

  2. Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng).

              Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

   

              Văn bản này được lập thành ……… bản, mỗi bản ……….. trang, Phòng Công chứng số 4 lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày. . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 

   

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày . . . . . . .   tháng . . . . . . .  năm 2012.

   

                          Vợ                                                                   Chồng

        (Ký và ghi rõ họ và tên)                                   (Ký và ghi rõ họ và tên)

   

   

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

   

  Ngày …… tháng ……… năm 2012 (Ngày ………………… tháng ……………… năm hai ngàn mười hai).

              Tại trụ sở Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh , số 25/5 đường Hoàng Việt , phường  4 , quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

  Tôi,                                               , Công chứng viên Phòng Công chứng số 4 TP.HCM.

   

                                                  CHỨNG NHẬN

  Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng là căn nhà số:

  được giao kết giữa :

   

  Vợ        :   ________________________

  Chứng minh nhân dân            :          __________ cấp ngày __________ tại CA ___________

  Chồng              :   ________________________

  Chứng minh nhân dân            :          __________ cấp ngày __________ tại CA _________

      

  Hai bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận.

  -           Nếu việc thoả thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản sẽ không được công nhận.

  -           Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết thỏa thuận có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

  -           Nội dung thỏa thuận của các bên trong thỏa thuận phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hôi:

  -           Hai bên giao kết đã đọc lại thỏa thuận này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong thỏa thuận và đã ký, điểm chỉ vào thỏa thuận này trước sự có mặt của tôi.

  Thỏa thuận này gồm ____ bản chính (mỗi bản chính gồm ___ tờ ___ trang), cấp cho :

  •       Bà :      bản chính.
  •       Ông :     bản chính.

  "           Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

   

              CÔNG CHỨNG VIÊN

  Số công chứng :        

  Quyển số :      TP/CC-SCC/HĐGD                    

   

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®