• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • Mẫu di chúc

 • Mẫu di chúc, Mẫu di chúc có công chứng, chứng thực,  mẫu di chúc viết tay, mẫu di chúc hợp pháp, mẫu di chúc công chứng, mẫu di chúc nhà đất, mẫu di chúc thừa kế đất đai, mẫu di chúc thừa kế, mẫu di chúc thừa kế tài sản, mẫu di chúc có người làm chứng

 • Friday, 19 January 2018, 04:23:20 PM
 •  

  Mẫu di chúc, Mẫu di chúc có công chứng, chứng thực, mẫu di chúc viết tay, mẫu di chúc hợp pháp, mẫu di chúc công chứng, mẫu di chúc nhà đất, mẫu di chúc thừa kế đất đai, mẫu di chúc thừa kế, mẫu di chúc thừa kế tài sản, mẫu di chúc có người làm chứng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  -----o0o-----

   

  DI CHÚC

   

  Hôm nay, ngày  …….. tháng  …….. năm hai nghìn mười hai (Ngày    /    / 2012 vào lúc ......... giờ ........... phút, tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh.

  Chúng tôi ký tên dưới đây là:

  • Họ tên Ông                            :            

  Ngày tháng năm sinh                                   :          

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an ………….

  Thường trú tại                                   :          

  • Và vợ là bà                            :          

  Ngày tháng năm sinh                                   :          

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an …………..

  Thường trú tại                                   :          

   

  Chúng tôi khẳng định hiện chúng tôi tinh thần còn minh mẫn sáng suốt, (sức khỏe của chúng tôi còn được kiểm chứng bởi giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện …..    , thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …………. đính kèm), chúng tôi tuyên bố nội dung Di chúc của chúng tôi và yêu cầu Công chứng viên của Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lại dưới đây như sau:

  Vợ chồng chúng tôi là chủ sở hữu. chủ sử dụng đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại  số ……… …………………………………………………………………..  căn cứ theo các chứng từ được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và  quyền sử dụng đất số  …….    do UBND…………. cấp ngày ……………………..

   

  Nay chúng tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của chúng tôi nêu trên như sau:

   

  Sau khi chúng tôi qua đời thì :

  • Họ tên                        : 

  Chứng minh nhân dân số    :                                                cấp tại Công an …………………

  Ngày tháng năm sinh                       : 

  Hộ khẩu thường trú              : .

  • Họ tên                        : 

  Chứng minh nhân dân số    :                                                cấp tại Công an …………………

  Ngày tháng năm sinh                       : 

  Hộ khẩu thường trú              : .

  • Họ tên                        : 

  Chứng minh nhân dân số    :                                                cấp tại Công an …………………

  Ngày tháng năm sinh                       : 

  Hộ khẩu thường trú              : .

  • Họ tên                        : 

  Chứng minh nhân dân số    :                                                cấp tại Công an …………………

  Ngày tháng năm sinh                       : 

  Hộ khẩu thường trú              :

  sẽ được thừa hưởng di sản do chúng tôi để lại là nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại  số    ………………………………………….                                                 kể trên. Ngoài  ……………………………………………..                                     , chúng tôi không để lại di sản thừa kế của chúng tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

              Để làm chứng cho việc chúng tôi lập Di chúc, chúng tôi có mời  người làm chứng là:

  • Ông/Bà                       : 

  Ngày tháng năm sinh                       : 

  Chứng minh nhân dân số    :                                                cấp tại Công an …………………

  Hộ khẩu thường trú              : .

  • Ông/bà                       :  

  Ngày tháng năm sinh                       : 

  Chứng minh nhân dân số    :                                                cấp tại Công an …………………

  Hộ khẩu thường trú              : .

  Những người làm chứng kể trên là do chúng tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của chúng tôi, không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới nội dung di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  Chúng tôi đã hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký tên, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của Công chứng viên.

  Di chúc được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm…… tờ …… trang), lưu tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh một bản chính.

              Người làm chứng                                                                 Người lập di chúc

   

                           

   

   

   

   

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày     /   / 2012, (ngày ………………… tháng …….. năm hai nghìn mười hai).

  Tại Phòng Công chứng số 4 thành phố Hồ Chí Minh, số 25/5 đường Hoàng Việt, phường 04, quận Tân bình, thành phố Hồ Chí Minh.

  Tôi ,……………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số 4 TP. Hồ Chí Minh.

  CHỨNG NHẬN

                     Di chúc này do :

  Họ tên Ông                                        :            

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an ………….

  Thường trú tại                                   :          

  Và vợ là bà                                        :          

  Chứng minh nhân dân số                :                                    cấp tại Công an …………..

  lập.

   

  -           Người lập di chúc hoàn toàn tự nguyện và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến việc công chứng di chúc.

  -           Tại thời điểm công chứng , người lập di chúc có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật .

  -           Mục đích, nội dung của di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức x• hội.

  -           Chữ ký (dấu điểm chỉ) trong di chúc là chữ ký (dấu điểm chỉ) của người lập di chúc.

   

  Số công chứng :

  Quyển số:     

    Công chỨng viên

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®