• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Hỗ trợ online

 • Quảng cáo left

 • HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ THẾ CHẤP NHÀ

 • HỢP ĐỒNG THANH LÝ  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ THẾ CHẤP NHÀ, biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền, thế chấp nhà, MẪU HỢP ĐỒNG THANH LÝ  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ THẾ CHẤP NHÀ

 • Thursday, 01 February 2018, 09:13:51 PM
 •  

  HỢP ĐỒNG THANH LÝ  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ THẾ CHẤP NHÀ, biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền, thế chấp nhà, MẪU HỢP ĐỒNG THANH LÝ  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ THẾ CHẤP NHÀ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----o0o-----

  HỢP ĐỒNG THANH LÝ

  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN VÀ THẾ CHẤP NHÀ

              Tại trụ sở  Phòng công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh, 25/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, chúng tôi gồm có:

   

              BÊN CHO VAY (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A):

  Ông                                            :  

  Ngày tháng năm sinh              :

  Chứng minh nhân dân số       :

  Cùng vợ là bà                           :

  Ngày tháng năm sinh              :

  Chứng minh nhân dân số       :

  Cùng thường trú                       :

   

              BÊN VAY (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN B):

  Ông                                            :  

  Ngày tháng năm sinh              :

  Chứng minh nhân dân số       :

  Cùng vợ là bà                           :

  Ngày tháng năm sinh              :

  Chứng minh nhân dân số       :

  Cùng thường trú                       :

   

   

  Nguyên trước đây chúng tôi có ký kết hợp đồng vay tiền và thế chấp nhà ngày  ...................... có chứng nhận của Phòng công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh, số  .............................

  Nay chúng tôi có ký kết hợp đồng thanh lý hợp đồng này với nội dung như sau:

  Điều 1: Bên B đã trả đầy đủ cho bên A toàn bộ số nợ vay cả vốn và lãi theo hợp đồng vay nợ kể trên.

  Điều 2: Bên A đồng ý giải trừ thế chấp đối với căn nhà số ……………………… và hoàn trả giấy tờ nhà cho bên B . 

  Bên B nhìn nhận đã nhận lại đủ giấy tờ nhà  do bên A hoàn trả .

  Điều 3 :  Kể từ hôm nay, hợp đồng vay tiền và thế chấp nhà nêu trên không còn hiệu lực thực hiện nữa, hai bên cam kết không tranh chấp khiếu nại gì về sau.

  Hai bên đã đọc lại hợp đồng thanh lý này, cùng hiểu rõ về nội dung và cùng ký tên dưới đây.

  Lập tại Phòng công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh , Ngày ................... tháng ................. năm ......... (ngày ............ tháng .......... năm ...............................)

  Bên A

  Bên B


    

   

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

   

  Tại trụ sở Phòng công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh, 25/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình,  tôi                                , công chứng viên Phòng công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

  CHỨNG NHẬN:

   

              Hợp đồng thanh lý hợp đồng vay tiền tiền và thế chấp căn nhà số ……………….. này được giao kết bởi:

   

              BÊN CHO VAY (BÊN A):

  Ông                                            :  

  Chứng minh nhân dân số       :

  Cùng vợ là bà                           :

  Chứng minh nhân dân số       :

   

   

              BÊN VAY (BÊN B):

  Ông                                            :  

  Chứng minh nhân dân số       :

  Cùng vợ là bà                           :

  Chứng minh nhân dân số       :

   

   

  • Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
  • Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; Các bên đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của Hợp đồng là có thật và không đề nghị công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;
  • Mục đích, nội dung thoả thuận của các bên trong Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội;
  • Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi. Chữ ký (dấu điểm chỉ) trong văn bản là đúng với chữ ký (dấu điểm chỉ) của người tham gia giao dịch.

  Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 2 tờ,  2 trang), cấp cho:

  • Bên A: 01 bản chính.
  • Bên B: 01 bản chính.
  • Lưu tại Phòng công chứng số 4 Thành phố Hồ Chí Minh một bản chính.

  Số công chứng                         .Quyển số         9               .

  Thời gian công chứng : Ngày ...../....../............ (Ngày ............. tháng .............. năm .......................................).

  CÔNG CHỨNG VIÊN

   

   

Copyright © 2014 Designed & Developed by Congchungtunhan.com Group®