Menu
 • Hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình

 • Hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình

 • Sunday, 04 February 2018, 09:00:28 PM
 • Bài viết liên quan:

  Dịch công chứngdịch thuật công chứngdịch công chứng hà nộidịch công chứng tphcmdịch vụ dịch thuậtdịch thuật hà nộicông ty dịch thuật

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Dịch vụ báo cáo tài chính quận 1 -  chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

  ………, ngày..... tháng.... năm....

  HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC

  THIẾT KẾ, CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Số……….. /..……. 

   

  Theo văn bản ( quyết định, phê duyệt, đề nghị ) hoặc sự thỏa thuận của.........................................

  Hôm nay, ngày……tháng…….năm…….tại………………………..chúng tôi gồm các bên dưới đây:

  I. Các bên ký hợp đồng:

  1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

  - Chủ đầu tư: ..............................................................................................................................              

  Do Ban quản lý: ............................................................................................................làm đại diện.

  - Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

  - Họ tên, chức vụ người đại diện (người được uỷ quyền):……………………………………...............

  - Điện thoại:……………………; Fax:………………..; Email: ..............................................( nếu có )

  - Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ...............................

  - Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………....

  - Theo văn bản ủy quyền số………………………………………………………………........ ( nếu có )

  2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

  - Tên nhà thầu: ..... .....................................................................................................................

  - Địa chỉ trụ sở chính: .... ............................................................................................................

  - Họ tên, chức vụ người đại diện ( hoặc người được uỷ quyền ): ..................................................

  - Điện thoại:……………………; Fax:………………..; Email: ..............................................( nếu có )

  - Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ...............................

  - Mã số thuế: ..............................................................................................................................

  - Theo văn bản ủy quyền số .... .........................................................................................( nếu có )

  - Chứng chỉ năng lực hành nghề số: ..............do ... ……………………cấp ngày ... tháng ... năm ...

   

  HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC THOẢ THUẬN SAU:

   

  1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng:

  Bên B cam kết thực hiện công việc Bên A giao: "thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình... " theo đúng quy định của Hợp đồng để hoàn thành công trình.

  2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:

  3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

  4. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng

  5. Bảo hành công trình:

  6. Giá trị hợp đồng:

  Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp: ( quy định tại Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng )

  7. Thanh toán hợp đồng:

  7.1. Tạm ứng:

  7.2. Thanh toán hợp đồng:

  7.3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

  7.4. Đồng tiền thanh toán:

  - Đồng tiền áp dụng để thanh toán là tiền Việt Nam;

  - Đồng tiền áp dụng để thanh toán là ngoại tệ ( tiền ........ );

  8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:

  9. Bảo hiểm: trong quá trình thực hiện thi công xây dựng, các bên phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành

  10.Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

  11. Bất khả kháng:

  12. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng

  13. Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

  14. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

  Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên B

  15. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

  Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên A

  16. Ngôn ngữ sử dụng:

  17. Các tài liệu dưới đây là một phần không tách rời của thoả thuận này và cùng tạo thành hợp đồng tổng thầu EPC; bao gồm:

  a/ Hồ sơ mời thầu

  b/ Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

  c/ Điều kiện riêng và điều kiện chung ( theo danh mục đính kèm );

  d/ Đề xuất của nhà thầu;

  đ/ Các chỉ dẫn kỹ thuật;

  e/ Các bản vẽ thiết kế;

  f/ Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;

  g/ Các bảng, biểu;

  h/ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối với tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác nếu có;

  i/ Các biên bản đàm phán hợp đồng;

  k/ Các tài liệu khác có liên quan.

  Các bên tham gia hợp đồng thoả thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng trên đây.

  18. Điều khoản chung

  - Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

  - Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

  - Hợp đồng làm thành .... có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ ... bản, Bên B giữ ... bản;

  - Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày

                             CHỦ ĐẦU TƯ                                     TỔNG THẦU EPC
   

  ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG
  (Kèm theo Mẫu Hợp đồng tổng thầu EPC)

  I. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

  1. Các điều kiện chung

  1.1. Các định nghĩa

  1.2. Diễn giải

  1.3. Các thông tin

  1.4. Luật và ngôn ngữ

  1.5. Thứ tự ưu tiên của các tài liệu

  1.6. Thoả thuận hợp đồng

  1.7. Nhượng lại

  1.8. Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu

  1.9. Cẩn mật

  1.10. Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của nhà thầu

  1.11. Nhà thầu sử dụng tài liêu của Chủ đầu tư

  1.12. Các chi tiết bí mật

  1.13. Tuân thủ luật pháp

  1.14. Đồng trách nhiệm và đa trách nhiệm

  2. Chủ đầu tư

  2.1. Quyền tiếp cận công trường

  2.2. Giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chứng thuận

  2.3. Nhân lực của Chủ đầu tư

  2.4. Những người được uỷ quyền

  2.5. Các chỉ dẫn

  2.6. Quyết định

  3. Nhà thầu

  3.1. Trách nhiệm chung của nhà thầu

  3.2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

  3.3. Đại diện nhà thầu

  3.4. Nhà thầu phụ

  3.5. Không áp dụng

  3.6. Hợp tác

  3.7. Định vị các mốc

  3.8. Các quy định về an toàn

  3.9. Đảm bảo chất lượng

  3.10. Dữ liệu về công trường

  3.11. Tính đầy đủ của giá hợp đồng

  3.12. Các khó khăn không lường trước được

  3.13. Quyền về đường đi và phương tiện

  3.14. Đường vào công trường

  3.15. Vận chuyển hàng hoá

  3.16. Thiết bị nhà thầu

  3.17. Bảo vệ môi trường

  3.18. Điện, nước và khí đốt

  3.19. Các thiết bị và vật liêu Chủ đầu tư cấp

  3.20. Báo cáo tiến độ

  3.21. An ninh trên công trường

  3.22. Các hoạt động trên công trường của nhà thầu

  4. Thiết kế

  4.1. Các yêu cầu chung về thiết kế

  4.2. Tài liệu nhà thầu

  4.3. Bảo đảm của nhà thầu

  4.4. Các bảo đảm không bị ảnh hưởng

  4.5. Chủ đầu tư không có trách nhiệm quan tâm và nghĩa vụ pháp lý

  4.6. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định

  4.7. Đào tạo

  4.8. Các tài liệu hoàn công

  4.9. Các sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng

  4.10. Sai sót về thiết kế

  5. Nhân viên và người lao động

  5.1. Tuyển mộ nhân viên và lao động

  5.2. Mức lương và các điều kiện lao động

  5.3. Những người trong bộ máy của người khác

  5.4. Luật lao động

  5.5. Giờ lao động

  5.6. Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và người lao động

  5.7. Sức khoẻ và an toàn lao động

  5.8. Giám sát của nhà thầu

  5.9. Nhân lực nhà thầu

  5.10. Báo cáo về nhân lực và thiết bị nhà thầu

  5.11. Hành vi gây rối

  6. Thiết bị, vật liệu và tay nghề

  6.1. Cách thức thực hiện

  6.2. Mẫu mã

  6.3. Giám định

  6.4. Thử ( kiểm định)

  6.5. Từ chối

  6.7. Công việc sửa chữa

  6.8. Quyền sở hữu thiết bị và vật liệu

  6.9. Lệ phí sử dụng

  7Khởi công, chậm trễ và tạm ngưng

  7.1. Khởi công các công trình

  7.2. Thời gian hoàn thành

  7.3. Chương trình kế hoạch

  7.4. Gia hạn thời gian hoàn thành

  7.5. Chậm trễ do nhà chức trách

  7.6. Tiến độ thực hiện

  7.7Những thiệt hại do chậm trễ

  7.8Tạm ngừng công việc

  7.9Hậu quả của việc tạm ngừng

  7.10Thanh toán cho các thiết bị và vật liệu trong trường hợp tạm ngừng

  7.11Tạm ngừng quá lâu

  7.12Tiếp tục tiến hành công việc

  8Kiểm định khi hoàn thành

  8.1Nghĩa vụ của Nhà thầu

  8.2Việc kiểm định bị chậm trễ

  8.3Kiểm định lại

  8.4Không vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành

  8.5Các thiệt hại được thanh toán

  9Nghiệm thu của Chủ đầu tư

  9.1Nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình

  9.2Can thiệp vào các kiểm định khi hoàn thành

  10Trách nhiệm đối với các sai sót

  10.1Hoàn thành các công việc còn tồn đọng và sửa chữa các sai sót, hư hỏng

  10.2. Chi phí cho việc sửa chữa các sai sót

  10.3. Gia hạn thời hạn thông báo các sai sót

  10.4Không sửa chữa được sai sót

  10.5Di chuyển công việc bị sai sót

  10.6Các kiểm định bổ sung

  10.7Quyền đươc ra vào

  10.8Nhà thầu tìm kiếm nguyên nhân

  10.9Chứng chỉ sau cùng

  10.1Những nhiệm vụ chưa được hoàn thành

  10.11Giải phóng mặt bằng

  10.12Đánh giá độ tin cậy

  11Kiểm định sau khi hoàn thành

  11.1Các quy trình cho các kiểm định sau khi hoàn thành

  11.2Các kiểm định bị trì hoãn

  11.3Kiểm định lại

  11.4Không qua các kiểm định sau khi hoàn thành

  12. Biến đổi và điều chỉnh

  12.1Quyền được biến đổi

  12.2Tư vấn về giá trị công trình

  12.3Thủ tục biến đổi

  12.4Thanh toan bằng tiền tệ quy định

  12.5Tiền tạm ứng

  12.6Ngày làm việc

  12.7Điều chỉnh do thay đổi luật pháp

  12.8Các điều chỉnh do thay đổi về chi phí

  13Giá hợp đồng và thanh toán

  13.1Thanh toán theo hợp đồng

  13.2ứng trước

  13.3Xin cấp chứng chỉ thanh toán tạm thời

  13.4Lịch trình thanh toán

  13.5Thiết bị và các vật liêu sẽ dùng cho công trình

  13.6Thanh toán tạm

  13.7Thời gian thanh toán

  13.8Thanh toán bị chậm trễ

  13.9. Không áp dụng

  13.10. Báo cáo khi hoàn thành

  13.11. Xin cấp chững chỉ thanh toán cuối cùng

  13.12. Thanh toán hết

  13.13. Chấm dứt trách nhiệm của chủ đầu tư

  13.14. Các loại tiền thanh toán

  13.15. Các khoản thuế và các nghĩa vụ

  14. Chấm dứt hợp đồng bởi chủ đầu tư

  14.1. Thông báo sửa chữa

  14.2. Chấm dứt hợp đồng bởi chủ đầu tư

  14.3. Đánh giá ngày kết thúc

  14.4. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

  14.5. Quyền chấm dứt hợp đồng của chủ đầu tư

  15. Tạm ngừng và châm dứt hợp đồng bởi nhà thầu

  15.1. Quyền tạm ngừng công việc bởi nhà thầu

  15.2. Chấm dứt hợp đồng bởi nhà thầu

  15.3. Ngừng công việc di chuyển thiết bị của nhà thầu

  15.4. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng

  15.5. Rủi ro và trách nhiệm

  15.6. Bồi thường

  15.7. Sự cẩn trọng của nhà thầu đối với công trình

  15.8. Rủi ro của Chủ đầu tư

  16. Các hậu quả của các rủi ro của chủ đầu tư

  16.1. Quyền lợi sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp

  16.2. Giới hạn trách nhiệm

  17. Bảo hiểm

  17.1. Các yêu cầu chung về bảo hiểm

  17.2. Bảo hiểm cho các công trình và thiết bị của nhà thầu

  17.3. Bảo hiểm tránh tổn thương cho con người và thiệt hại về tài sản

  17.4. Bảo hiểm cho các nhân viên của nhà thầu

  18. Bất khả kháng

  18.1. Định nghĩa về bất khả kháng

  18.2. Thông báo tình trạng bất khả kháng

  18.3. Nhiệm vụ giảm sự chậm chễ đến thấp nhất

  18.4. Các hậu quả của bất khả kháng

  18.5. Bất khả kháng ảnh hướng tới nhà thầu phụ

  18.6. Chấm dứt công trình có sự lựa chọn, thanh toán và giải toả

  18.7.  Nghĩa vụ thực hiện theo luật định

  19.  Khiếu nại tranh chấp và trọng tài

  19.1.  Khiếu nại của nhà thầu

  19.2.  Đề cử Ban xử lý tranh chấp

  19.3.  Không đồng ý về việc đề cử Ban xử lý tranh chấp

  19.4.  Có quyết định của Ban xử lý tranh chấp

  19.5.  Hoà giải

  19.6.  Trọng tài phân xử

  19.7.  Không tuân thủ quyết định của Ban xử lý tranh chấp

  19.8.  Hết hạn chỉ định của Ban xử lý tranh chấp

  II. CÁC ĐIỀU KIỆN RIÊNG:

  - Các điều khoản và quy trình thanh toán

  - Các đảm bảo về thông số đặc tính

  - Các yêu cầu về bảo hiểm

  - Mẫu của hồ sơ dự thầu

  - Mẫu bảo hiểm thanh toán trước

  - Mẫu thoả thuận

  - Mẫu bảo lãnh thực hiện

  - Bản cam kết

  Tuỳ theo mỗi dự án, hai bên giao thầu và nhận thầu thống nhất về những điều kiện chung, điều kiện riêng để cùng cam kết thực hiện.

   

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                   Chức vụ                                                             Chức vụ

             (Ký tên, đóng dấu)                                            (Ký tên, đóng dấu)

   

   

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngữ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu dịch thuật khắt khe, đa ngôn ngữ trên thị trường Dịch thuật Hà Nội - Dịch thuật TP HCM (Sài Gòn) cũng như thị trường trong cả nước. Trân trọng được phục vụ Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Anh... là những dịch vụ cấp thiết đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp... hiện nay, vì tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

  - Dịch tiếng Pháp Dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp: Dịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội - TP HCM, Dịch công chứng tiếng Pháp lấy nhanh, lấy gấp trong ngày...

  Dịch tiếng Hàn - Dịch công chứng tiếng Hàn: Dịch thuật HANU với đội ngũ chuyên gia tiếng Hàn hàng đầu sẽ đem đến cho Quý khách những dịch vụ biên - phiên dịch tiếng Hàn Quốc uy tín, chất lượng nhất.

  Dịch tiếng Trung - Dịch công chứng tiếng Trung: Dịch thuật tiếng Trung chuẩn xác nhất tại Hà Nội. Nhận biên phiên dịch tiếng Trung tất cả các lĩnh vực hợp đồng kinh tế, văn hóa giáo dục, công nghệ kỹ thuật...

  - Dịch tiếng Campuchia - Dịch thuật tiếng CampuchiaBạn muốn Dịch thuật tài liệu sang tiếng Campuchia? Bạn muốn tìm một dịch vụ Dịch thuật Campuchia có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng ...

   

   

  Dịch vụ sơn nhà , thi công sơn nhà chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thi công sơn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc, ở miền nam chúng tôi thi công sơn tphcmthi công sơn đà nẵngthi công sơn hải phòng.

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®