Menu
 • Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

 • Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

 • Sunday, 04 February 2018, 09:05:56 PM
 • Bài viết liên quan:

  - Dịch công chứng, dịch thuật công chứng, dịch công chứng hà nội, dịch công chứng tphcm, dịch vụ dịch thuật, dịch thuật hà nội, công ty dịch thuật

   

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  (Số: ……………./HĐMBTSGLĐ)

   

  Hôm nay, ngày …tháng …. năm ….., Tại: ………………………………………………..Chúng tôi gồm có:

  BÊN BÁN (BÊN A):

  a) Trường hợp là cá nhân:

  Ông/bà:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………

  CMND số: ………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

  Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

  Là chủ sở hữu tài sản: …………………………………………………………………………………………..

  b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

  Ông:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:………………….....

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

  Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

  Bà:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:………………….......

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

  Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

  Là đồng sở hữu tài sản: …………………………………………………………………………………………

  Các chứng từ sở hữu và tham khảo về tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

   

  BÊN MUA (BÊN B):

  Ông:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………......

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………...

  Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

  Bà:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:………………….........

  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………....

  Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………...

  Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………..

   

  Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoả thuận sau đây:

   

  ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

  Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo .............................................................., cụ thể như sau:

  ...................................................................................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

  - Tên người sử dụng đất: .................................................................................

  - Thửa đất số: .................................................................................................

  - Tờ bản đồ số: ...............................................................................................

  - Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

  - Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

  - Hình thức sử dụng:

    + Sử dụng riêng: ..................................................................................... m2

    + Sử dụng chung: ................................................................................... m2

  - Mục đích sử dụng:........................................................................................

  - Thời hạn sử dụng:.........................................................................................

  - Nguồn gốc sử dụng:......................................................................................

  Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: .......................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

   

  ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  2.1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...............................................................

  VNĐ (Bằng chữ: ..................................................................................... đồng Việt Nam).

  2.2. Phương thức thanh toán: ..............................................................................................................

  2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   

  ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

  3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

   

   

  ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  4.1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .....................................

  4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

  ................................................................

   

  ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

  Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên .......... chịu trách nhiệm nộp.

   

  ĐIỀU 6PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 7CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  7.1. Bên A cam đoan:

  a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b) Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

  c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

     Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

     Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  7.2. Bên B cam đoan:

  a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;

  c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

   

  ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

  8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

  8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

  Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                           BÊN A                                                               BÊN B

           (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                         (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   

   

                                                          LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……….. (…………………………………………………………..)

  , tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi ………………………………………………………………….., Công chứng viên phòng Công chứng

  số ............. tỉnh (thành phố)…………………………………………………………………………………….

   

                                                                   CÔNG CHỨNG:

  - Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ............................... và bên B là ................................các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

   

  - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

   

  - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

   

  ....................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

   

  - Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

  + Bên A ...... bản chính;

  + Bên B ....... bản chính;

  Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

                                             Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                              CÔNG CHỨNG VIÊN

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

  Xem thêm liên kết:

  DỊCH THUẬT HANU - DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG - PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆPCông ty dịch thuật HANU tự hào là đơn vị dịch thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi còn có liên kết chặt chẽ với các Phòng công chứng tư pháp (công chứng nhà nước). Đảm bảo hỗ trợ Dịch công chứng các tài liệu, giấy tờ của Quý khách một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian. Với đội ngũ chuyên gia dịch ngữ và hiệu đính có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Dịch thuật HANU có thể đáp ứng mọi yêu cầu dịch thuật khắt khe, đa ngôn ngữ trên thị trường Dịch thuật Hà Nội - Dịch thuật TP HCM (Sài Gòn) cũng như thị trường trong cả nước. Trân trọng được phục vụ Quý khách với các dịch vụ uy tín, chất lượng như sau:

  - Dịch tiếng Anh - Dịch thuật tiếng Anh chuyên nghiệpDịch thuật công chứng tiếng Anh... là những dịch vụ cấp thiết đối với rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp... hiện nay, vì tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

  - Dịch tiếng Pháp Dịch thuật tiếng Pháp chuyên nghiệp: Dịch thuật công chứng tiếng Pháp, Dịch tiếng Pháp tại Hà Nội - TP HCM, Dịch công chứng tiếng Pháp lấy nhanh, lấy gấp trong ngày...

  Dịch tiếng Hàn - Dịch công chứng tiếng Hàn: Dịch thuật HANU với đội ngũ chuyên gia tiếng Hàn hàng đầu sẽ đem đến cho Quý khách những dịch vụ biên - phiên dịch tiếng Hàn Quốc uy tín, chất lượng nhất.

  Dịch tiếng Trung - Dịch công chứng tiếng Trung: Dịch thuật tiếng Trung chuẩn xác nhất tại Hà Nội. Nhận biên phiên dịch tiếng Trung tất cả các lĩnh vực hợp đồng kinh tế, văn hóa giáo dục, công nghệ kỹ thuật...

  Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

  Dịch vụ báo cáo tài chính quận 1 -  chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khu vực Tp Hồ Chí Minh cà các tỉnh lân cận. Liên hệ: Mobile: 0971 408 035

   

  Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

   

  Dịch vụ sơn nhà , thi công sơn nhà chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thi công sơn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc, ở miền nam chúng tôi thi công sơn tphcmthi công sơn đà nẵngthi công sơn hải phòng.

 • Quảng cáo right

Copyright © 2015 Designed & Developed by CTS Group®